Loading

14,639,274₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

11,333,928₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Элбэг ургамал Таван салаа Сумын хэмжээнд 910 149 135,590
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Ар очир эрдэнэ Сумын хэмжээнд 1,500 250 375,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 1-р баг, Өлзийт гол 129,000 1 129,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 5,800 30 174,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Өлзийт гол 2,400 30 72,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар үйлчилгээний Сумын хэмжээнд 306 1,000 305,800
Тусгай хэрэгцээний газар аялал жуулчлал 1-р баг, Өлзийт гол 14 10,000 135,300
Хөдөө аж ахуйн газар Хот тосгон Сумын хэмжээнд 541 1,000 540,500
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Өлзийт гол 2 8,000 16,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт галын түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 7 90,769
Цэвэрлэгээний огтлолт түлээ /шинэс/ Сумын хэмжээнд 3,853 600 2,311,800
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 37,461 73 2,734,653
Цэвэрлэгээний ажлаар түлээ Сумын хэмжээнд 771 6,185 4,768,635
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар түлээ/ шинэс/ Сумын хэмжээнд 12,967 2 25,934
Цэвэрлэгээний огтлолт хэрэглээ / шинэс/ Сумын хэмжээнд 11,130 100 1,113,000
Цэвэрлэгээний ажлаар хэрэглээ шинэс Сумын хэмжээнд 5,565 220 1,224,300
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар хэрэглээ/шинэс/ Сумын хэмжээнд 37,461 13 486,993
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 20,338 1 20,338
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх Рашааны эхийг хамгаалах арга хэмжээ 3-р баг, Халуун-Ус ширхэг 65,625 2 131,250
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах хяналт шалгалт хийх арга хэмжээ зохион байгуулах Сумын хэмжээнд литр 2,500 75 187,500
Газар
Судалгаа Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 149,640 1 149,640
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Тэр бум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнний хүрээнд сумын хэмжээнд мод тарьж ойн санг нэмэгдүүлнэ. Сумын хэмжээнд ширхэг 3,800 2,854 10,845,200