Loading

20,845,845₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

16,746,738₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

4

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Хан-Өндөр, Нохой унадаг Сумын хэмжээнд 400 1,700 680,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 1-р баг, Алаг-Уул 129,000 2 258,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Тусгай хэрэгцээний газар аялал жуулчлал 2-р баг, Идэр-Улаан 100 1,000 100,000
Хөдөө аж ахуйн газар тариалангын газар 1-р баг, Алаг-Уул 395 1,000 395,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 6-р баг, Өлзийт 2,000 203 406,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар ШТС 6-р баг, Өлзийт 10 15,890 158,900
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 80 308,240
Арчилгааны огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 15 194,505
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ 1-р баг, Алаг-Уул 771 6,500 5,011,500
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод 1-р баг, Алаг-Уул 5,565 500 2,782,500
Арчилгааны огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 200 7,492,200
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 300 3,339,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах, бохирдлыг бууруулах Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 100,000 2 200,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд ширхэг 64,500 2 129,000
Газар
Судалгаа Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 158,985 1 158,985
Ой
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд ширхэг 16,258,753 1 16,258,753