Loading

1,008,720,856₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

334,674,572₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

45

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Алтай 1,000,000 1 150,000
2 Баян Уул 4,220,000 1 633,000
3 Бигэр 24,960,000 1 13,065,500
4 Бугат 6,360,000 6 954,000
5 Дарви 6,044,498 2 1,165,000
6 Дэлгэр 18,632,153 1 2,945,000
7 Есөнбулаг 69,935,013 3 11,406,000
8 Жаргалан 4,869,850 2 1,339,372
9 Тайшир 43,161,336 1 25,915,000
10 Тонхил 35,771,600 4 15,085,800
11 Төгрөг 65,254,000 2 13,050,000
12 Халиун 5,335,000 3 1,128,300
13 Хөхморьт 10,800,000 1 1,626,000
14 Цогт 33,180,000 2 15,480,000
15 Цээл 118,052,000 2 18,150,000
16 Чандмань 87,780,000 1 16,950,000
17 Шарга 2,520,000 3 380,000
18 Эрдэнэ 2,296,000 2 9,651,600
19 Аймаг 468,549,406 7 185,600,000
НИЙТ 1,008,720,856 45 334,674,572