Loading

1,251,702,780₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

519,891,313₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

80

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Алтай 118,887,000 11 58,779,000
2 Алтанцөгц 38,528,680 6 17,319,628
3 Баяннуур 19,852,000 4 8,860,600
4 Бугат 28,088,000 6 10,264,000
5 Булган 185,443,200 10 92,176,720
6 Буянт 71,792,000 10 34,027,000
7 Дэлүүн 172,880,000 10 83,640,000
8 Ногооннуур 73,920,000 4 35,812,000
9 Өлгий 252,315,000 1 37,847,250
10 Сагсай 8,212,500 2 2,649,375
11 Толбо 108,350,000 2 51,952,500
12 Улаанхус 98,092,000 8 47,258,200
13 Цэнгэл 50,342,400 3 30,555,040
14 Аймаг 25,000,000 3 8,750,000
НИЙТ 1,251,702,780 80 519,891,313