Loading

2,513,485,381₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

921,318,528₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

91

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Алтай 32,713,600 3 16,095,040
2 Булган 10,000,000 2 1,500,000
3 Буянт 41,346,100 4 11,017,900
4 Дарви 212,499,400 3 31,974,910
5 Дөргөн 10,056,000 3 2,547,000
6 Дуут 42,450,200 6 18,862,000
7 Жаргалант 345,818,921 2 51,972,838
8 Зэрэг 97,267,402 12 48,000,000
9 Манхан 62,053,600 4 26,524,040
10 Мөнххайрхан 93,632,000 6 45,052,500
11 Мөст 251,013,500 5 123,410,000
12 Мянгад 19,600,000 3 3,340,000
13 Үенч 227,308,000 5 106,327,800
14 Ховд 113,199,300 7 51,799,895
15 Цэцэг 471,974,900 12 192,864,235
16 Чандмань 905,056 2 175,770
17 Эрдэнэбүрэн 151,644,000 10 74,254,600
18 Аймаг 330,003,402 2 115,600,000
НИЙТ 2,513,485,381 91 921,318,528