Loading

196,906,749,816₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

57,263,343,385₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

1,755

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр гэж юу вэ?

Нөхөн сэргээгдэх байгалийн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээнд үндэслэн төлбөр ногдуулах ба тус төлбөрийн орлогыг байгалийн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглалтыг бий болгоход шаардлагатай арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах ёстой. Үүнийг БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР зохицуулдаг.

Тус хуулийн дагуу байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг ОРОН НУТГИЙН буюу аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ түүний ТОДОРХОЙ ХУВИЙГ тухайн шатны Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр буцаан хуваарилан, засаг дарга түүнийг ЗӨВХӨН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД захиран зарцуулж тайлагнана.

Орлогын зарцуулалт

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын зарцуулалт

Хуулийн дагуу байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлж байгаль хамгаалах болон нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулна.

Ан амьтны төлбөр (50%)

23.8.4. агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж

Газрын төлбөр (15%)

23.8.14. газрын төлбөр

Байгалийн ургамлын төлбөр (15%)

23.8.6. байгалийн ургамал ашигласны төлбөр

Ойн нөөц, дагалт баялгийн төлбөр (85%)

23.8.7. ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр (самар, жимс орно)

Усны төлбөр (35%)

23.6.5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр 23.8.9. хүн амын унд, ахуйн хэрэгцээний зориулалтаар ашигласан ус, рашааны төлбөр