Loading

196,906,749,816₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

57,263,343,385₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

1,758

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-ИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БОХНСАХ-НИЙ ТОО БОЛОН ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
# Аймаг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Архангай 819,251,527 80 342,060,585
2 Баян Өлгий 1,251,702,780 86 519,891,313
3 Баянхонгор 1,835,679,899 65 1,250,922,555
4 Булган 31,659,727,259 76 11,159,233,834
5 Говь Алтай 1,008,720,856 42 334,674,572
6 Говьсүмбэр 918,677,997 18 227,824,181
7 Дархан Уул 304,100,626 22 525,600,360
8 Дорноговь 4,848,003,305 31 832,777,072
9 Дорнод 7,298,340,447 53 2,442,037,450
10 Дундговь 1,542,245,861 32 484,682,971
11 Завхан 970,622,227 100 627,111,274
12 Орхон 27,636,351,392 50 4,372,422,000
13 Өвөрхангай 1,906,992,634 122 704,813,517
14 Өмнөговь 24,442,840,059 67 11,139,875,370
15 Сүхбаатар 999,688,892 40 411,895,060
16 Сэлэнгэ 3,265,910,659 95 1,084,757,098
17 Төв 5,391,751,965 70 1,606,439,313
18 Увс 1,315,545,600 159 506,307,800
19 Улаанбаатар 71,294,937,316 51 15,013,139,225
20 Ховд 2,513,485,381 91 921,318,528
21 Хөвсгөл 2,626,010,134 286 1,727,235,727
22 Хэнтий 3,056,163,000 122 1,028,323,580
НИЙТ 196,906,749,816 1,758 57,263,343,385